THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI SANG HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI

Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) mới sẽ vận hành chính thức theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT. Để đảm bảo hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mới hiệu quả, đề nghị các cơ quan/đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị, cụ thể:

I. Trước ngày 16/9/2022

1. Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện việc đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn theo các Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT và 05/2020/TT-BKHĐT.

2. Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản được chuyển đổi trên hệ thống mới theo các hướng dẫn tại địa chỉ https://muasamcong.gov.vn/.

Tài khoản gồm tên và mật khẩu đăng nhập (kèm theo hướng dẫn xác nhận, cập nhật thông tin tài khoản) trên hệ thống mới của bên mời thầu, nhà thầu đã được gửi vào địa chỉ e-mail người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu của bên mời thầu, nhà thầu từ ngày 01/7/2022. Trường hợp chưa nhận được email chuyển đổi tài khoản hoặc cần thay đổi e-mail nhận thông báo chuyển đổi tài khoản, bên mời thầu, nhà thầu liên hệ Tổng đài hỗ trợ người dùng, số điện thoại 1900.6126 để được hỗ trợ hoặc xem hướng dẫn tại đây .

3. Bên mời thầu, nhà thầu chuẩn bị chứng thư số (CTS) công cộng để đăng ký sử dụng CTS công cộng trên Hệ thống mới: Hệ thống mới sử dụng CTS công cộng do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp. Các cơ quan/đơn vị tham gia đấu thầu trên Hệ thống mới cần trang bị CTS công cộng (còn hoạt động) và thực hiện đăng ký sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mới để thực hiện các nghiệp vụ xác thực, ký số, bảo mật thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

4. Nhà thầu thanh toán các khoản nợ phí trên Hệ thống cũ: Nhà thầu cần phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ chi phí lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống với Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia. Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mới sẽ cập nhật trạng thái tài khoản tham gia Hệ thống theo trạng thái thanh toán các khoản phí theo quy định, cụ thể: Hết thời hạn thanh toán chi phí theo quy định mà nhà thầu không thanh toán chi phí thì tài khoản của nhà thầu trên Hệ thống bị chuyển sang trạng thái tạm ngừng và nhà thầu không được thực hiện các giao dịch liên quan trên Hệ thống cho đến khi hoàn thành trách nhiệm thanh toán chi phí theo quy định.

Việc thanh toán trên Hệ thống cũ sẽ ngừng hoạt động từ 18h ngày 15/9/2022 và bắt đầu thanh toán trên Hệ thống mới từ 8h ngày 16/9/2022.

5. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn sử dụng về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống

II. Từ ngày 16/9/2022

1. Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMT theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT:

a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp;

b) Trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMT theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

2. Đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng;

b) Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 16/9/2022 nhưng chưa đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 39 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

3. Bên mời thầu, nhà thầu chưa thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản được chuyển đổi trên Hệ thống mới tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Mục I.

4. Bên mời thầu, nhà thầu tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn sử dụng về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống theo hướng dẫn tại Khoản 5 Mục I.

——————-

LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG TRONG VIỆC TRUY CẬP HỆ THỐNG E-GP CŨ VÀ HỆ THỐNG E-GP MỚI

1. Kể từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại địa chỉ https://muasamcong.gov.vn/ (Hệ thống mới) đã chính thức đi vào vận hành và dần thay thế Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống cũ).

2. Trong giai đoạn đầu:

– Hệ thống cũ sẽ vẫn chạy đồng thời cùng với Hệ thống mới để bảo đảm Bên mời thầu có thể hoàn thiện các gói thầu đã đăng tải trên Hệ thống cũ trước 16/09/2022 và các gói thầu sử dụng vốn của các nhà tài trợ ADB/WB.

– Hệ thống mới sẽ được triển khai để tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, cung cấp, đăng tải thông tin theo quy định tại Điều 1 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

3. Bắt đầu từ ngày 16/9/2022, việc đăng tải thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), thông báo mời thầu (TBMT) và tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng phải thực hiện trên Hệ thống mới theo quy định của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT.

– Đối với các gói thầu đã đăng tải E-TBMT, phát hành E-HSMT trước ngày 16/9/2022 trên Hệ thống cũ (sử dụng trình duyệt Internet Explorer) thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng (Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT). Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện trên Hệ thống cũ.

– Đối với các gói thầu chưa lập E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMT thì phải lập, phê duyệt lại E-HSMT theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải thông tin, tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mới.

4. Đối với các gói thầu đã đăng tải KHLCNT trên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 sẽ được tự động chuyển đổi sang Hệ thống mới, Bên mời thầu cần truy cập và thực hiện xác nhận KHLCNT này trên Hệ thống mới.

Đối với KHLCNT đã đăng tải trên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 nhưng có các gói thầu chưa đăng tải E-TBMT trước ngày 16/9/2022, Bên mời thầu sẽ phải đăng tải E-TBMT và thực hiện đấu thầu trên Hệ thống e-GP mới cho các gói thầu này. Còn đối với các gói thầu đã đăng tải E-TBMT trên Hệ thống e-GP cũ sẽ tiếp tục thực hiện đấu thầu tại đây.

Đánh giá bài viết nhé <3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *